Privacy Policy

Privacybeleid - AVG/ GDPR

 

Sinds 25 mei 2018 is een nieuwe Europese verordening van kracht. Het doel is om de wetgeving over het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens in de hele Europese Unie te harmoniseren, maar ook om rechten van natuurlijke personen te consolideren, om ontmoedigende sancties op te leggen in het geval van niet- naleving. Het is van toepassing op elk bedrijf dat met persoonsgegevens omgaat.

 

Tegenwoordig genieten consumenten verschillende rechten, zoals:

* Het recht op informatie: betreffende de doeleinden van de verwerking waarvoor de persoonsgegevens zullen worden gebruikt;

* Het recht om jouw persoonsgegevens in te kijken en aan te passen;

* Het recht op gegevenswissing: beperking van de verwerking of verzoek tot wissen van jouw persoonsgegevens;

* Het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens: verzoek om gegevens over te zetten van de ene naar de andere organisatie

 

Bedrijven zijn verplicht om de uitoefening van deze rechten toe te staan, met name door een functionaris voor gegevensbescherming of DPO (DPO) aan te stellen, die hun enige aanspreekpunt zal zijn voor verzoeken met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

 

avg EN VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN

De Europese richtlijn betreffende de distributie van verzekeringen die sinds oktober 2018 van kracht is voor verzekeringstussenpersonen, evenals de wet van 13 februari 2018 ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme vereisen het verzamelen van een groot aantal persoonsgegevens, in het bijzonder voor spaarders-/ beleggers die aan allerlei testen dienen te worden onderworpen (passendheid, geschiktheid, ...) om een ​​correct beeld te krijgen van de situatie en het profiel van de belegger. Deze datawinning wordt echter afgebakend door de principes van de AVG, bijvoorbeeld:

* Dataminimalisatie: het is de taak van de makelaar en de verzekeraar om zorgvuldig te bepalen waar de legitieme behoefte om deze informatie te verzamelen eindigt, om niet meer informatie te vragen dan nodig is;

* De beperking van de verwerking van gegevens die alleen zijn verzameld voor de doeleinden die in de betreffende verordening worden beschreven, zoals de wettelijke noodzaak of de uitvoering van de dienst. Met andere woorden, deze gegevens zullen niet zonder toestemming van de persoon in kwestie kunnen worden gebruikt voor commerciële doeleinden;

* Beperking bewaartermijn persoonsgegevens: persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het zakelijk doel;

* De zorgvuldige verwerking van gegevens, met de toepassing van hoogwaardige security regels en -systemen zodat er geen inbreuken en-/ of gegevensdiefstal kan plaatsvinden.

 

PRIVACYBELEID EN BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS OP KANTOOR

Inherent aan onze diensten is ons kantoor verplicht om persoonsgegevens te verwerken.
Door uw toestemming te geven en het klantendossier te ondertekenen, machtigt u ons kantoor om uw persoonsgegevens te verwerken en, indien vereist, door te geven aan derden in het kader van de onderschrijving en beheer van uw contracten die u via ons kantoor wenst af te sluiten.
Dit beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt. We behouden ons het recht voor om deze verklaring op elk moment te wijzigen. De meest recente versie is te vinden op onze website op onderstaand adres. Op eenvoudig verzoek kunt u ons ook altijd om een ​​kopie vragen.

 

De volgende informatie wordt verzameld en verwerkt als onderdeel van de zakelijke relatie om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, onze verbintenissen met verzekeringsmaatschappijen en de specifieke diensten die onze klanten ons verzoeken. Deze lijst is niet exhaustief en kan variëren naargelang het doel en de eigenlijke finaliteit.

* Identificatie- en contactgegevens (zie Klantenfiche): naam, voornaam, adres, e-mail, telefoon/mobiel nummer, kopie identiteitskaart, inhoud van de chip, nationaal identificatienummer;

* Vragenlijst over uw financiële kennis en ervaring, uw inkomen, beleggingen en uw roerend/onroerend goed, uw gezinssamenstelling en uw financiële risicobereidheid (alleen levensverzekering met spaar/beleggingscomponent).

* Kopie van bestaande verzekeringen en (schade-) historie.

 

Verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

* Het onderschrijven van verzekeringscontracten

* Naleving van de regelgeving die van toepassing is op onze activiteit. Dit omvat onder meer de Europese richtlijn betreffende de distributie van verzekeringen, evenals de wet van 18 september 2017 ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

 

Ons kantoor deelt geen persoonsgegevens

De gegevens die u aan ons verstrekt worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt buiten wettelijke verplichtingen en noodzakelijke uitwisselingen met verzekeringsmaatschappijen of derden die nuttig zijn voor de uitvoering van met klanten gesloten overeenkomsten.

 

Data Protection Officer (DPO) 

De volgende persoon wordt aangesteld als functionaris voor gegevensbescherming (hierna "DPO"):
Thierry Eeman


De rol van de DPO bestaat er in te zorgen voor een goede uitvoering van nationale en supranationale bepalingen met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.


De DPO is als volgt te bereiken:

Postadres: Coupure Links 305, 9000 Gent | Van Eycklei 10A, 2018 Antwerpen

Tel: 0800 96 626

Email: info@insura.be

 

Uw rechten 

Onder voorbehoud van naleving van bepaalde voorwaarden, hebt u het recht op toegang tot, rectificatie van, bezwaar tegen het gebruik van, of verzoek om wissing, beperking of overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.
U kunt op elk moment uw rechten uitoefenen door uw verzoek per e-mail of per post te richten aan de DPO, met een kopie van uw identiteitskaart.

 

A. recht op inzage

Overeenkomstig artikel 15 van het Reglement garandeert ons kantoor uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens. U hebt het recht om inzage te verkrijgen in uw persoonsgegevens en tot de volgende informatie:

• De verwerkingsdoeleinden;

• De betrokken categorieën van mijn persoonsgegevens;

• De ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, in het bijzonder ontvangers die zijn gevestigd in derde landen of internationale organisaties;

• De periode gedurende welke mijn persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;

• wanneer er sprake is ​​v an geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, informatie over de onderliggende logica alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking van persoorsgegevens voor mij, zoals bedoeld in artikel 22, paragraaf 1 en 4 van de verordening

 

De Verwerkingsverantwoordelijke kan om een redelijke vergoeding  verzoeken op basis van administratieve kosten voor eventuele extra exemplaren die worden aangevraagd.
Wanneer u dit verzoek elektronisch indient (bijvoorbeeld via het e-mailadres), wordt de informatie verstrekt in een veelgebruikte elektronische vorm, tenzij u ons dit uitdrukkelijk anders vraagt.
Een kopie van uw gegevens wordt u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek medegedeeld.

 

B. recht op wijziging

Ons kantoor garandeert het recht op rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens.
Overeenkomstig artikel 16 van de verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens ten allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De nodige wijzigingen brengt u zelf aan vanuit uw gebruikers-/andere account, tenzij dit niet zelfstandig kan, in dat geval kan een verzoek worden gedaan aan ons kantoor.
Overeenkomstig artikel 19 van het Reglement stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld op de hoogte van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke communicatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vereist. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers als deze daarom verzoekt.

 

C. recht op VERWIJDERING

U heeft het recht om uw persoonsgegevens zo snel mogelijk te wissen in de gevallen vermeld in artikel 17 van de Verordening.
Wanneer de Verantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en deze op grond van het vorige lid moet wissen, neemt de Verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, ook van technische aard, om andere verwerkingsverantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken te informeren dat de betrokkene heeft verzocht tot wissen van diens persoonsgegevens, of van een kopie of reproductie daarvan.
De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover deze verwerking noodzakelijk is:

• Het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uitoefenen;

• Om te voldoen aan een wettelijke verplichting die de verwerking vereist waarin wordt voorzien door het Unierecht of door het recht van de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, of om een ​​taak van algemeen belang uit te voeren of die verband houdt met de uitoefening van het openbaar gezag;

• Het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
Overeenkomstig artikel 19 van het Reglement stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld op de hoogte van elke wissing van persoonsgegevens of enige beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij dergelijke communicatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning vereist. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers als deze daarom verzoekt.

 

d. recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen in de gevallen vermeld in artikel 19 van de verordening.
Overeenkomstig artikel 19 van het Reglement stelt de Verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld, op de hoogte van elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij dergelijke communicatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vereist. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers als deze daarom verzoekt.

 

E. recht op OVERDRAAGBAARHEID VAN UW GEGEVENS

In overeenstemming met artikel 20 van de verordening hebt u het recht om uw persoonsgegevens van ons kantoor te ontvangen in een gestructureerd, algemeen voorkomend en digitaal leesbaar formaat. U hebt het recht om uw gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat ons kantoor deze overdracht belemmert in de gevallen die betrokken verordening voorziet.
Wanneer u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens uitoefent op grond van het vorige lid, hebt u, indien technisch haalbaar, het recht om uw persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere te laten verzenden.
De uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid doet geen afbreuk aan het recht op wissing-/ verwijdering. Dit recht is niet van toepassing op verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van derden. 

 

f. recht van bezwaar en verzet tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming

U heeft ten allen tijde het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, inclusief de gegevensautomatisering die door ons kantoor wordt uitgevoerd. In overeenstemming met artikel 21 van de verordening zal ons kantoor geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de persoon, of voor de instelling, uitoefening of onderhandeling van rechtsvorderingen.
Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, hebt u ten allen tijde het recht om bezwaar uit te oefenen tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor dergelijke doeleinden worden gebruikt, inclusief profilering voor zover deze verband houden met dergelijke direct marketing.
Wanneer de betrokkene bezwaar aantekent tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, worden de persoonsgegevens niet langer voor die doeleinden verwerkt.

 

G. klachtenbehandeling

U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgisch grondgebied. Meer informatie vindt u op de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.
Het indienen van een klacht gebeurt op de volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Telefoon. + 32 2 274 48 00

Fax. + 32 2 274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be 

 

Veiligheid 

Verwerkingsverantwoordelijke treft de organisatorische en technische maatregelen om een ​​passend beveiligingsniveau voor de verwerking en verzameling van gegevens te waarborgen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn afhankelijk van de uitvoeringskosten met betrekking tot de aard, context en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

 

Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Dit privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar onze maatschappelijke zetel gevestigd is.

Beleid inzake beheer van belangenconflicten

JURIDISCH KADER

Richtlijn (EU) 2016/97 van 20 januari 2016, de zogenaamde Insurance Distribution Directive (IDD), werd omgezet in Belgisch recht door de wet van 6 december 2018, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 december 2018 en tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende verzekeringen.
Deze wet bevat de informatieverplichtingen en de gedragsregels die gelden voor alle verzekeringsdistributeurs (verzekeringsmaatschappijen en verzekeringstussenpersonen).
Overeenkomstig deze gedragscode is ons kantoor met name verplicht een systeem op te zetten voor het beheer van belangenconflicten met betrekking tot het verlenen van verzekeringsbemiddelingsdiensten.
Het beheer van belangenconflicten vormt een belangrijk onderwerp van het algemeen kader van de Europese regelgeving en van de Belgische wet van 4 april 2014 met betrekking tot verzekeringen. Dit reglement voorziet in de bescherming van onderschrijvers van verzekeringsproducten, en wordt door ons kantoor nageleefd vanwege onze inzet om op een billijke, loyale en professionele manier te handelen om de belangen van de klanten aan wie informatie verstrekt zo goed mogelijk te dienen.


Dit vereenvoudigde beleid omvat dus een beknopte uitleg van de omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot belangenconflicten, evenals de maatregelen die zijn genomen om dergelijke belangenconflicten op te sporen of te vermijden.
Het biedt ook een overzicht van hoe ons kantoor een (potentieel) belangenconflict beheert en registreert in een speciaal daartoe voorzien register.


Dit beleid is van toepassing op alle handelingen van ons kantoor met betrekking tot verzekeringsbemiddelingsactiviteiten.


De prioriteit van ons kantoor is om op een billijke, loyale en professionele manier te handelen om de belangen van onze klanten zo goed mogelijk te dienen.
In dit kader en in overeenstemming met de wet heeft ons kantoor adequate maatregelen genomen om belangenconflicten die zich bij de uitvoering van haar activiteiten kunnen voordoen; te identificeren, te voorkomen en te beheersen.
Rekening houdend met bovenstaande en de kenmerken van onze activiteiten, heeft ons kantoor een schriftelijk beleid inzake belangenconflictenbeheer opgesteld, waarvan dit document een samenvatting is. Op eenvoudig verzoek kunt u aanvullende informatie verkrijgen die u op een duurzame drager zal worden verstrekt.

 

iDENTIFICATIE VAN GEVALLEN POTIëntele belangenconflicten

Er kunnen belangenconflicten ontstaan ​​t ussen ons kantoor (inclusief alle aan ons gelieerde personen zoals bijvoorbeeld bestuurders, managers, personen die zeggenschap uitoefenen over het bedrijf, werknemers die betrokken zijn bij de dienstverlening verzekeringsbemiddeling en subagenten, hierna genoemd " verbonden personen" en cliënten, of zelfs cliënten onderling.


Rekening houdend met de kenmerken van ons kantoor, hebben we mogelijke gevallen van belangenvermenging geïdentificeerd. Hier zijn enkele van de meest voorkomende voorbeelden: 

 

* situatie waarin ten koste van de opdrachtgever financieel gewin kan worden gerealiseerd of financieel verlies kan worden vermeden;

* ons kantoor heeft een belang bij de uitkomst van een verzekeringsbemiddelingsdienst of transactie die afwijkt van het belang van de cliënt;

* ons kantoor wordt aangemoedigd om, om financiële of andere redenen, de belangen van een andere cliënt of groep cliënten voorrang te geven boven die van de betreffende cliënt;

* ons kantoor heeft dezelfde beroepsactiviteit als de opdrachtgever;

* ons kantoor ontvangt van een andere persoon dan de cliënt een voordeel in verband met de aan de cliënt verleende verzekeringsbemiddelingsdienst, in de vorm van geld, goederen of diensten, anders dan provisies of vergoedingen die normaal voor deze dienst in rekening worden gebracht.

 

maatregelen om mogelijke belangenconflicten te voorkomen

Ons kantoor stelt jaarlijks een jaarverslag op waarin alle belangenconflicten die zijn ontstaan of kunnen zijn ontstaan ​​e n de wijze waarop deze werden-/ zullen worden beheerd, worden vermeld. In dit kader kunnen onze interne procedures en instructies, indien nodig, worden herzien en aangepast.
Ons kantoor treft tevens organisatorische en administratieve regelingen om alle redelijke maatregelen te kunnen nemen om te voorkomen dat belangenvermenging de belangen van haar cliënten schaadt. Deze maatregelen staan ​​i n verhouding tot de uitgevoerde activiteiten en de gedistribueerde verzekeringsproducten.
Ons kantoor neemt alle passende maatregelen om belangenconflicten te identificeren die zich kunnen voordoen in de verzekeringsdistributieactiviteiten tussen zichzelf (inclusief personen die direct of indirect met de rechtspersoon verbonden zijn) en diens klanten of tussen diens klanten onderling.

 

Deze maatregelen hebben met name betrekking op: - de onafhankelijkheid van ons kantoor:

- ons kantoor vertegenwoordigt de klant en heeft geen contractuele verplichting om onze productie geheel of gedeeltelijk uitsluitend te plaatsen bij een of meer verzekeringsmaatschappijen. Anderzijds bezit ons kantoor niet rechtstreeks of onrechtstreeks 10% of meer van de stemrechten of het kapitaal van een verzekeringsmaatschappij door middel van directe of indirecte participatie. Ook bezit geen enkele verzekeringsmaatschappij of moedermaatschappij van een verzekeringsmaatschappij 10% of meer, direct of indirect, van de stemrechten of het kapitaal van ons kantoor.

- de verspreiding van een interne instructienota betreffende de verplichting voor al onze medewerkers om voortdurend loyaal, billijk en professioneel te handelen om de belangen van de cliënten zo goed mogelijk te dienen;

- de implementatie van een aangepast belonings- en remuneratiebeleid dat de belangen van onze klanten behartigt;

- een systematische kennisgevingsprocedure aan klanten van mogelijke geïdentificeerde belangenconflicten en waarbij de preventieve maatregelen niet voldoende lijken voor een gepast beheer.

 

In het geval dat de organisatorische of administratieve maatregelen voor de behandeling van belangenconflicten niet volstaan, zal ons kantoor de cliënt voor het sluiten van de verzekeringsovereenkomst duidelijk de algemene aard of de bronnen van bekende belangenconflicten meedelen .
Deze mededeling geschiedt op een duurzame gegevensdrager en bevat voldoende elementen, rekening houdend met het type cliënt, om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen.
Anderzijds behouden wij ons het recht voor om de verzochte dienst te weigeren bij gebrek aan een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict, met als uiteindelijk doel de belangen van de betrokken cliënt(en) te beschermen.

 

Indien nodig wordt het belangenconflictenbeleid van ons kantoor aangepast en/ of geactualiseerd.